Úvěr na Slovensko

Pravidla a podmínky prodejní akce

KUP U NÁS AUTO A DOSTANEŠ JEHO MODEL ZDARMA

 

Při koupi vozidla u nás dostanete jako dárek model auta ZDARMA.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce KUP U NÁS AUTO A DOSTANEŠ JEHO MODEL ZDARMA (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost AC Dodávky s.r.o., Chemická 951, Kunratice 148 00, Praha 4, C 112950 vedená u Městského soudu v Praze, Identifikační číslo : 27446174 (dále jen „pořadatel“).

 

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 7.8.2014 do 31.10.2014 ( dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“) na adrese provozovny firmy Voctářova 51/18 180 00 Praha 8-Libeň

 

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník prodejní akce“). Z prodejní akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele Prodejní akce, jakož i jim osoby blízké. Z prodejní akce mohou být vyloučeni osoby zabývající se podnikám jehož předmětem je prodej vozidel. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, zda osoba spadá do této kategorie. Předmět prodejní akce se nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků prodejní akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání předmětu prodejní akce. Účastník prodejní akce si nemůže dále nárokovat jiné slevy či případně kumulovat tuto prodejní akci s jinými prodejními akcemi pořádanými pořadatelem.

 

4. Účast v Prodejní akci:

Prodejní akce se vztahuje pouze na vybrané vozy v nabídce AC Dodávky s.r.o., dále jen „předmět prodejní akce“. Účastník se do prodejní akce zapojí tak, že v době konání prodejní akce zakoupí vybrané vozidlo z naší nabídky .

Předmět prodejní akce obdrží nejpozdeji do 31.11.2014

 

5. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím

poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze společnosti AC Dodavky s.r.o., IČ:27446174 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a realizaci výhry a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

 

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním předmětu prodejní akce. Nebezpečí škody na předmětu prodejní akce přechází na účastníka prodejní akce okamžikem předání výhry výherci. Účastník prodejník akce není oprávněn požadovat alternativní vyplatu v hotovosti ani jiné plnění namísto předmětu prodejní akce. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba i přes uvedené získala předmět prodejní akce, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na předmět prodejní akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo 

zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny předmětu prodejní akce jiné zboží, které je odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http:/www.acdodavky.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadetel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání předmětu prodejní akce v prodejní akci.  

 

Najít v bazaru vozidlo...

  1.   

Kontakty

VANS CENTRE s.r.o.
Průmyslová 372/1,
108 00 Praha-Štěrboholy


VÝKUP A PRODEJ
Tel.: (+420) 266 310 909

KANCELÁŘ
Fax: (+420) 211 152 657
E-mail: acdodavky@acdodavky.cz

Whatsapp kontakt Viber kontakt

Prodej dodávek, užitkových aut a vozů